0
پیش بینی ورزشی
پیش بینی زنده
نتایج زنده
پوکر آنلاین
پاسور
تخته نرد
بازی انفجار
کازینو آنلاین
پشتیبانی
راهنما
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishlori
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد بازی انفجار انفجار CRASH ROYAL پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
World
NBA 2K24 1x1
Michael Jordan
۱۱
۱۳
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۱۵
Joel Embiid
۱۱
۸
NIkola Jokic
Finished
۰۱:۵۵
Giannis Antetokounmpo
۱۰
۱۲
Joel Embiid
Finished
۰۳:۲۵
Kevin Durant
۶
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۰:۴۵
Kobe Bryant
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۰۳:۳۵
Michael Jordan
۱۱
۹
Kobe Bryant
Finished
۱۱:۰۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۹
Joel Embiid
Finished
۱۱:۴۵
Kobe Bryant
۸
۱۱
LeBron James
Finished
۲۱:۴۵
Giannis Antetokounmpo
۹
۱۱
Joel Embiid
Finished
۲۱:۵۵
LeBron James
۱۱
۹
Kevin Durant
Finished
۲۲:۱۵
LeBron James
۷
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۰:۰۵
NIkola Jokic
۱۲
۱۰
Jimmy Butler
Finished
۰۰:۲۵
Luka Doncic
۱۰
۱۲
Jimmy Butler
Finished
۰۰:۵۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۲
Kobe Bryant
Finished
۰۱:۰۵
Kevin Durant
۱۱
۳
Stephen Curry
Finished
۰۱:۱۵
Kobe Bryant
۸
۱۱
LeBron James
Finished
۰۱:۳۵
Kevin Durant
۳
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۱:۴۵
Jimmy Butler
۱۱
۵
Stephen Curry
Finished
۰۲:۰۵
Kevin Durant
۱۲
۱۰
Luka Doncic
Finished
۰۲:۱۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۰
LeBron James
Finished
۰۲:۲۵
Jimmy Butler
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۲:۳۵
Kobe Bryant
۱
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۲:۵۵
Michael Jordan
۸
۱۱
LeBron James
Finished
۰۳:۰۵
Kevin Durant
۷
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۰۳:۱۵
Michael Jordan
۶
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۰۳:۴۵
Kobe Bryant
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۴:۰۵
Stephen Curry
۸
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۴:۱۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۴
NIkola Jokic
Finished
۰۴:۲۵
Kobe Bryant
۱۲
۹
Joel Embiid
Finished
۰۴:۳۵
Jimmy Butler
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۴:۴۵
NIkola Jokic
۱۱
۴
Michael Jordan
Finished
۰۴:۵۵
Kevin Durant
۱۰
۱۲
LeBron James
Finished
۰۵:۰۵
Luka Doncic
۹
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۱۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۴
Michael Jordan
Finished
۰۵:۲۵
Jimmy Butler
۹
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۵:۳۵
NIkola Jokic
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۰۵:۴۵
Stephen Curry
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۰۵:۵۵
Kevin Durant
۶
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۶:۱۵
Luka Doncic
۸
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۰۶:۲۵
NIkola Jokic
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۶:۳۵
Kobe Bryant
۱۱
۹
Joel Embiid
Finished
۰۶:۴۵
Kevin Durant
۱۱
۸
Stephen Curry
Finished
۰۶:۵۵
LeBron James
۱۱
۱۳
Michael Jordan
Finished
۰۷:۰۵
Joel Embiid
۱۱
۹
NIkola Jokic
Finished
۰۷:۱۵
Jimmy Butler
۹
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۷:۲۵
LeBron James
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۳۵
Stephen Curry
۳
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۷:۵۵
Jimmy Butler
۱۴
۱۲
Luka Doncic
Finished
۰۸:۰۵
Michael Jordan
۸
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۰۸:۱۵
Kobe Bryant
۷
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۸:۲۵
LeBron James
۴
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۸:۳۵
Luka Doncic
۱۱
۹
Stephen Curry
Finished
۰۸:۴۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۸
Michael Jordan
Finished
۰۹:۰۵
Luka Doncic
۶
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۰۹:۱۵
NIkola Jokic
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۹:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۸
Kevin Durant
Finished
۰۹:۳۵
Kobe Bryant
۱۱
۴
Jimmy Butler
Finished
۰۹:۴۵
Stephen Curry
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۹:۵۵
LeBron James
۱۱
۶
Jimmy Butler
Finished
۱۰:۱۵
Michael Jordan
۱
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۰:۲۵
Stephen Curry
۸
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۰:۳۵
NIkola Jokic
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۱۰:۴۵
Kevin Durant
۱
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۰:۵۵
Joel Embiid
۱۱
۳
NIkola Jokic
Finished
۱۱:۱۵
Jimmy Butler
۱۱
۲
Stephen Curry
Finished
۱۱:۲۵
Luka Doncic
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۱۱:۳۵
Jimmy Butler
۷
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۱:۵۵
Kobe Bryant
۱۵
۱۳
Luka Doncic
Finished
۱۲:۰۵
Kevin Durant
۱۱
۸
Michael Jordan
Finished
۱۲:۱۵
NIkola Jokic
۴
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۲:۲۵
Stephen Curry
۹
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۲:۳۵
Michael Jordan
۱۲
۱۰
Luka Doncic
Finished
۱۲:۴۵
Kevin Durant
۱۱
۶
NIkola Jokic
Finished
۱۲:۵۵
Stephen Curry
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۱۳:۰۵
Kobe Bryant
۲
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۳:۱۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۴
NIkola Jokic
Finished
۱۳:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۳
Stephen Curry
Finished
۱۳:۳۵
Kobe Bryant
۱۱
۵
Jimmy Butler
Finished
۱۳:۴۵
Michael Jordan
۹
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۳:۵۵
Luka Doncic
۵
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۴:۰۵
Kevin Durant
۸
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۱۴:۱۵
Kobe Bryant
۱۱
۷
Joel Embiid
Finished
۱۴:۲۵
Luka Doncic
۱۱
۶
NIkola Jokic
Finished
۱۴:۳۵
LeBron James
۱۱
۸
Kevin Durant
Finished
۱۴:۴۵
Joel Embiid
۸
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۴:۵۵
Stephen Curry
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۵:۰۵
NIkola Jokic
۱۳
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۵:۱۵
Jimmy Butler
۹
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۵:۲۵
Michael Jordan
۱۲
۱۰
LeBron James
Finished
۱۵:۳۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۷
Stephen Curry
Finished
۱۵:۴۵
Kobe Bryant
۵
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۵:۵۵
Luka Doncic
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۱۶:۰۵
Stephen Curry
۶
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۶:۱۵
Jimmy Butler
۹
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۶:۲۵
LeBron James
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۶:۳۵
NIkola Jokic
۶
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۶:۴۵
Kobe Bryant
۹
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۶:۵۵
Stephen Curry
۷
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۷:۰۵
Michael Jordan
۱۱
۸
Jimmy Butler
Finished
۱۷:۱۵
Joel Embiid
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۱۷:۲۵
LeBron James
۵
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۷:۳۵
Stephen Curry
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۷:۴۵
Michael Jordan
۱۱
۳
Jimmy Butler
Finished
۱۷:۵۵
Kevin Durant
۱۱
۹
NIkola Jokic
Finished
۱۸:۰۵
Kobe Bryant
۱۱
۹
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۸:۱۵
Jimmy Butler
۳
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۸:۲۵
Michael Jordan
۷
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۸:۳۵
LeBron James
۶
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۸:۴۵
Stephen Curry
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۸:۵۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۴
Jimmy Butler
Finished
۱۹:۱۵
Luka Doncic
۶
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۹:۲۵
Kobe Bryant
۱۲
۱۴
Joel Embiid
Finished
۱۹:۳۵
LeBron James
۱۰
۱۲
NIkola Jokic
Finished
۱۹:۴۵
Luka Doncic
۳
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۹:۵۵
Stephen Curry
۴
۱۱
Kevin Durant
Finished
۲۰:۰۵
LeBron James
۱۱
۸
Jimmy Butler
Finished
۲۰:۱۵
Michael Jordan
۴
۱۱
Joel Embiid
Finished
۲۰:۲۵
Kobe Bryant
۴
۱۱
Stephen Curry
Finished
۲۰:۳۵
Kevin Durant
۱۱
۹
LeBron James
Finished
۲۰:۴۵
Jimmy Butler
۸
۱۱
Joel Embiid
Finished
۲۰:۵۵
Michael Jordan
۱۱
۸
Stephen Curry
Finished
۲۱:۰۵
Kevin Durant
۱۱
۷
Kobe Bryant
Finished
۲۱:۱۵
NIkola Jokic
۹
۱۲
Luka Doncic
Finished
۲۱:۲۵
Jimmy Butler
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۲۲:۰۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۴
Michael Jordan
Finished
۲۲:۲۵
Jimmy Butler
۱۰
۹
Stephen Curry
inprogress
۲۲:۳۵
Luka Doncic
-
-
Kevin Durant
بازی شروع نشده است
۲۲:۴۵
World
NBA 2K23 Cyber Euro League
Real Madrid (cyber)
۸۷
۷۲
Fenerbahce (cyber)
Finished
۱۹:۳۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
۷۱
۷۶
Anadolu Efes (cyber)
Finished
۰۰:۳۵
Maccabi (cyber)
۷۶
۸۳
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۱:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۸۱
۶۴
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۱۸:۰۵
Fenerbahce (cyber)
۸۶
۷۹
Barcelona (Cyber)
Finished
۰۰:۰۵
Zalgiris (cyber)
۶۶
۷۵
Real Madrid (cyber)
Finished
۰۱:۰۵
Zalgiris (cyber)
۶۶
۸۲
Real Madrid (cyber)
Finished
۰۴:۰۵
Bayern Munich (Cyber)
۷۱
۷۶
Barcelona (Cyber)
Finished
۰۷:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۸۳
۹۰
Olimpia (cyber)
Finished
۱۰:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۶۹
۶۷
Monaco (cyber)
Finished
۱۹:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۸۵
۷۸
Monaco (cyber)
Finished
۲۱:۰۵
Fenerbahce (cyber)
۸۰
۷۱
Barcelona (Cyber)
Finished
۰۲:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۵۹
۷۸
Partizan (cyber)
Finished
۰۲:۳۵
Bayern Munich (Cyber)
۶۹
۹۴
Monaco (cyber)
Finished
۰۳:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۵۷
۷۷
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۳:۳۵
Partizan (cyber)
۷۵
۷۷
Fenerbahce (cyber)
Finished
۰۴:۳۵
Bayern Munich (Cyber)
۴۶
۸۶
Barcelona (Cyber)
Finished
۰۵:۰۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
۸۶
۵۸
Anadolu Efes (cyber)
Finished
۰۵:۳۵
Zalgiris (cyber)
۹۰
۶۶
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۶:۰۵
Maccabi (cyber)
۷۸
۸۸
Real Madrid (cyber)
Finished
۰۶:۳۵
Monaco (cyber)
۸۲
۶۸
Fenerbahce (cyber)
Finished
۰۷:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۶۷
۷۵
Olimpia (cyber)
Finished
۰۸:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۶۷
۷۷
Maccabi (cyber)
Finished
۰۸:۳۵
Barcelona (Cyber)
۷۹
۹۴
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۹:۰۵
Zalgiris (cyber)
۶۸
۷۸
Fenerbahce (cyber)
Finished
۰۹:۳۵
Monaco (cyber)
۹۲
۷۲
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۱۰:۳۵
Real Madrid (cyber)
۷۴
۶۲
Barcelona (Cyber)
Finished
۱۱:۰۵
Maccabi (cyber)
۷۶
۶۹
Zalgiris (cyber)
Finished
۱۱:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۷۷
۷۱
Partizan (cyber)
Finished
۱۲:۰۵
Monaco (cyber)
۶۸
۷۷
Fenerbahce (cyber)
Finished
۱۲:۳۵
Bayern Munich (Cyber)
۸۵
۷۸
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۱۳:۰۵
Zalgiris (cyber)
۶۳
۸۳
Real Madrid (cyber)
Finished
۱۳:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۶۷
۹۳
Olimpia (cyber)
Finished
۱۴:۰۵
Monaco (cyber)
۷۴
۶۳
Partizan (cyber)
Finished
۱۴:۳۵
Crvena Zvezda (cyber)
۷۹
۷۶
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۱۵:۰۵
Maccabi (cyber)
۷۳
۶۹
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۱۵:۳۵
Zalgiris (cyber)
۶۳
۹۷
Real Madrid (cyber)
Finished
۱۶:۰۵
Monaco (cyber)
۷۰
۹۷
Partizan (cyber)
Finished
۱۶:۳۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
۸۲
۷۶
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۱۷:۰۵
Barcelona (Cyber)
۹۳
۸۸
Fenerbahce (cyber)
Finished
۱۷:۳۵
Partizan (cyber)
۸۲
۵۳
Zalgiris (cyber)
Finished
۱۸:۳۵
Bayern Munich (Cyber)
۶۳
۷۳
Maccabi (cyber)
Finished
۲۰:۰۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
۹۰
۶۶
Zalgiris (cyber)
Finished
۲۰:۳۵
Real Madrid (cyber)
۶۳
۷۰
Fenerbahce (cyber)
inprogress
۲۱:۳۵
Maccabi (cyber)
۲۸
۴۱
Partizan (cyber)
inprogress
۲۲:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۴
۸
Olimpia (cyber)
inprogress
۲۲:۳۵
World
NBA 2K24 Cyber League
Brooklyn Nets (Cyber)
۸۴
۱۱۰
Boston Celtics (Cyber)
inprogress
۲۱:۱۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۰۵
۹۶
New York Knicks (Cyber)
Finished
۱۱:۵۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۸۷
۹۵
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۳:۵۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۰۵
۱۱۹
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۷:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۰۳
۹۶
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۸:۳۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۹۹
۷۸
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۰:۳۰
Miami Heat (Cyber)
۱۱۵
۹۵
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۱:۵۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۱۰
۱۰۲
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۹:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۴
۹۴
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۱۰
۱۰۱
Sacramento Kings (Cyber)
Finished
۱۱:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۸۱
۱۰۸
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۱۳:۱۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۱۱۳
۹۸
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۵:۱۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۰۳
۹۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۶:۳۰
Sacramento Kings (Cyber)
۱۰۴
۱۲۱
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۷:۵۰
Golden State Warriors (Cyber)
۸۶
۱۰۹
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۱۹:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۰۲
۱۰۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۲۰:۳۰
New York Knicks (Cyber)
۴۹
۶۸
Milwaukee Bucks (Cyber)
inprogress
۲۱:۵۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۹۴
۱۰۵
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۱:۱۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۹۲
۱۰۲
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۲:۳۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۱۴
۱۰۰
Sacramento Kings (Cyber)
Finished
۰۳:۱۰
New York Knicks (Cyber)
۱۰۸
۱۰۴
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۳:۵۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۰۱
۱۰۵
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۵:۱۰
Sacramento Kings (Cyber)
۹۶
۱۰۴
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۵:۵۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۱۰
۱۰۴
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۶:۳۰
Miami Heat (Cyber)
۸۱
۱۰۷
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۷:۱۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۹۶
۱۰۸
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۷:۵۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۱۲
۸۴
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۸:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۰۵
۱۱۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۴:۳۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۴
۱۲
Cleveland Cavaliers (Cyber)
inprogress
۲۲:۳۰
World
H2H GG League (4x5 mins)
Dallas Mavericks (KENSHO)
۷۰
۶۳
Phoenix Suns (CYPHER)
Finished
۰۰:۰۶
Los Angeles Lakers (HERMES)
۹۳
۶۸
Memphis Grizzlies (LAZARUS)
Finished
۰۰:۱۶
Cleveland Cavaliers (BOOGIE)
۷۳
۶۹
Phoenix Suns (CYPHER)
Finished
۰۰:۳۸
Boston Celtics (FIVESTAR)
۶۴
۶۲
Memphis Grizzlies (LAZARUS)
Finished
۰۰:۴۸
Cleveland Cavaliers (BOOGIE)
۷۰
۶۰
Dallas Mavericks (KENSHO)
Finished
۰۱:۱۰
Los Angeles Lakers (HERMES)
۵۸
۶۰
Milwaukee Bucks (ENCORE)
Finished
۰۱:۲۰
Phoenix Suns (CYPHER)
۶۱
۴۴
Golden State Warriors (YUNG BALL)
Finished
۰۱:۴۲
Boston Celtics (FIVESTAR)
۵۹
۷۹
Los Angeles Lakers (HERMES)
Finished
۰۱:۵۲
Cleveland Cavaliers (BOOGIE)
۴۷
۵۸
Golden State Warriors (YUNG BALL)
Finished
۰۲:۱۴
Memphis Grizzlies (LAZARUS)
۵۸
۶۹
Milwaukee Bucks (ENCORE)
Finished
۰۲:۲۴
Phoenix Suns (CYPHER)
۶۱
۶۹
Dallas Mavericks (KENSHO)
Finished
۰۲:۴۶
Boston Celtics (FIVESTAR)
۳۶
۷۶
Milwaukee Bucks (ENCORE)
Finished
۰۲:۵۶
Boston Celtics (HUNCHO)
۶۶
۵۴
Milwaukee Bucks (YUNG BALL)
Finished
۰۳:۱۸
Golden State Warriors (HERMES)
۸۰
۵۵
Phoenix Suns (FIVESTAR)
Finished
۰۳:۲۸
Los Angeles Lakers (CYPHER)
۵۳
۶۷
Memphis Grizzlies (BOOGIE)
Finished
۰۳:۵۰
Cleveland Cavaliers (ENCORE)
۶۶
۷۵
Dallas Mavericks (LANES)
Finished
۰۴:۰۰
Milwaukee Bucks (YUNG BALL)
۶۱
۵۷
Boston Celtics (HUNCHO)
Finished
۰۴:۲۲
Boston Celtics (HUNCHO)
۷۶
۶۹
Memphis Grizzlies (BOOGIE)
Finished
۰۴:۵۴
Golden State Warriors (HERMES)
۶۷
۶۳
Dallas Mavericks (LANES)
Finished
۰۵:۰۴
Milwaukee Bucks (YUNG BALL)
۵۱
۶۳
Los Angeles Lakers (CYPHER)
inprogress
۰۵:۲۶
Phoenix Suns (FIVESTAR)
۶۸
۶۵
Dallas Mavericks (LANES)
Finished
۰۵:۳۶
Milwaukee Bucks (YUNG BALL)
۶۰
۶۳
Memphis Grizzlies (BOOGIE)
Finished
۰۵:۵۸
Phoenix Suns (FIVESTAR)
۶۳
۶۶
Golden State Warriors (HERMES)
Finished
۰۶:۰۸
Boston Celtics (HUNCHO)
۴۲
۵۵
Los Angeles Lakers (CYPHER)
Finished
۰۶:۳۰
Golden State Warriors (HERMES)
۷۳
۶۵
Cleveland Cavaliers (ENCORE)
Finished
۰۶:۴۰
Memphis Grizzlies (BOOGIE)
۵۲
۵۵
Los Angeles Lakers (CYPHER)
Finished
۰۷:۰۲
Dallas Mavericks (LANES)
۷۶
۷۸
Cleveland Cavaliers (ENCORE)
Finished
۰۷:۱۲
Memphis Grizzlies (BOOGIE)
۶۵
۷۳
Boston Celtics (HUNCHO)
Finished
۰۷:۳۴
Dallas Mavericks (LANES)
۵۶
۸۷
Phoenix Suns (FIVESTAR)
Finished
۰۷:۴۴
Los Angeles Lakers (CYPHER)
۷۱
۵۵
Milwaukee Bucks (YUNG BALL)
Finished
۰۸:۰۶
Golden State Warriors (HERMES)
۶۹
۸۵
Cleveland Cavaliers (ENCORE)
Finished
۰۸:۱۶
Boston Celtics (HUNCHO)
۷۸
۶۰
Milwaukee Bucks (YUNG BALL)
Finished
۰۸:۳۸
Golden State Warriors (HERMES)
۶۷
۶۱
Dallas Mavericks (LANES)
Finished
۰۸:۴۸
Cleveland Cavaliers (GRISEL)
۹۰
۶۹
Dallas Mavericks (SCORCH)
Finished
۰۹:۲۶
Los Angeles Lakers (GHOUL)
۵۶
۶۱
Milwaukee Bucks (DOUBLEFOUR)
Finished
۰۹:۳۶
Phoenix Suns (HOLLOW)
۷۰
۶۲
Golden State Warriors (COMBO)
Finished
۰۹:۵۸
Boston Celtics (DEEP)
۶۲
۶۳
Memphis Grizzlies (OMEN)
Finished
۱۰:۰۸
Golden State Warriors (COMBO)
۵۰
۴۶
Dallas Mavericks (SCORCH)
Finished
۱۰:۳۰
Memphis Grizzlies (OMEN)
۶۳
۷۴
Milwaukee Bucks (DOUBLEFOUR)
Finished
۱۰:۴۰
Phoenix Suns (HOLLOW)
۷۳
۷۷
Cleveland Cavaliers (GRISEL)
Finished
۱۱:۰۲
Boston Celtics (DEEP)
۶۴
۶۸
Los Angeles Lakers (GHOUL)
Finished
۱۱:۱۲
Phoenix Suns (HOLLOW)
۷۵
۵۶
Dallas Mavericks (SCORCH)
Finished
۱۱:۳۴
Boston Celtics (DEEP)
۷۴
۶۵
Milwaukee Bucks (DOUBLEFOUR)
Finished
۱۱:۴۴
Golden State Warriors (COMBO)
۸۲
۹۰
Cleveland Cavaliers (GRISEL)
Finished
۱۲:۰۶
Memphis Grizzlies (OMEN)
۸۴
۸۱
Los Angeles Lakers (GHOUL)
Finished
۱۲:۱۶
Dallas Mavericks (SCORCH)
۸۲
۹۳
Cleveland Cavaliers (GRISEL)
Finished
۱۲:۳۸
Milwaukee Bucks (DOUBLEFOUR)
۷۶
۵۷
Los Angeles Lakers (GHOUL)
Finished
۱۲:۴۸
Dallas Mavericks (SCORCH)
۵۱
۵۸
Golden State Warriors (COMBO)
Finished
۱۳:۱۰
Memphis Grizzlies (OMEN)
۵۷
۵۱
Boston Celtics (DEEP)
Finished
۱۳:۲۰
Cleveland Cavaliers (GRISEL)
۷۴
۶۷
Phoenix Suns (HOLLOW)
Finished
۱۳:۴۲
Milwaukee Bucks (DOUBLEFOUR)
۷۴
۷۳
Memphis Grizzlies (OMEN)
Finished
۱۳:۵۲
Dallas Mavericks (SCORCH)
۵۳
۷۱
Phoenix Suns (HOLLOW)
Finished
۱۴:۱۴
Los Angeles Lakers (GHOUL)
۴۸
۶۶
Boston Celtics (DEEP)
Finished
۱۴:۲۴
Cleveland Cavaliers (GRISEL)
۸۲
۶۸
Golden State Warriors (COMBO)
Finished
۱۴:۴۶
Milwaukee Bucks (DOUBLEFOUR)
۶۹
۶۱
Boston Celtics (DEEP)
Finished
۱۴:۵۶
Milwaukee Bucks (COMBO)
۶۷
۵۱
Memphis Grizzlies (HOLLOW)
Finished
۱۵:۱۸
Golden State Warriors (OMEN)
۵۲
۶۰
Dallas Mavericks (DOUBLEFOUR)
Finished
۱۵:۲۸
Boston Celtics (GRISEL)
۷۲
۸۷
Los Angeles Lakers (SCORCH)
Finished
۱۵:۵۰
Cleveland Cavaliers (DEEP)
۸۷
۷۹
Phoenix Suns (GHOUL)
Finished
۱۶:۰۰
Memphis Grizzlies (HOLLOW)
۴۸
۵۴
Milwaukee Bucks (COMBO)
Finished
۱۶:۲۲
Cleveland Cavaliers (DEEP)
۱۰۸
۱۱۹
Dallas Mavericks (DOUBLEFOUR)
Finished
۱۶:۳۲
Milwaukee Bucks (COMBO)
۶۶
۵۷
Los Angeles Lakers (SCORCH)
Finished
۱۶:۵۴
Golden State Warriors (OMEN)
۷۱
۷۷
Phoenix Suns (GHOUL)
Finished
۱۷:۰۴
Memphis Grizzlies (HOLLOW)
۷۷
۶۳
Boston Celtics (GRISEL)
Finished
۱۷:۲۶
Dallas Mavericks (DOUBLEFOUR)
۶۵
۸۰
Phoenix Suns (GHOUL)
Finished
۱۷:۳۶
Memphis Grizzlies (HOLLOW)
۶۴
۵۵
Los Angeles Lakers (SCORCH)
Finished
۱۷:۵۸
Dallas Mavericks (DOUBLEFOUR)
۶۶
۷۹
Golden State Warriors (OMEN)
Finished
۱۸:۰۸
Milwaukee Bucks (COMBO)
۸۱
۳۵
Boston Celtics (GRISEL)
Finished
۱۸:۳۰
Golden State Warriors (OMEN)
۵۲
۶۷
Cleveland Cavaliers (DEEP)
Finished
۱۸:۴۰
Los Angeles Lakers (SCORCH)
۷۰
۸۱
Boston Celtics (GRISEL)
Finished
۱۹:۰۲
Phoenix Suns (GHOUL)
۹۴
۸۲
Cleveland Cavaliers (DEEP)
Finished
۱۹:۱۲
Los Angeles Lakers (SCORCH)
۶۱
۵۲
Milwaukee Bucks (COMBO)
Finished
۱۹:۳۴
Phoenix Suns (GHOUL)
۸۴
۶۸
Dallas Mavericks (DOUBLEFOUR)
Finished
۱۹:۴۴
Boston Celtics (GRISEL)
۸۴
۸۱
Memphis Grizzlies (HOLLOW)
Finished
۲۰:۰۶
Golden State Warriors (OMEN)
۵۴
۶۰
Cleveland Cavaliers (DEEP)
Finished
۲۰:۱۶
Milwaukee Bucks (COMBO)
۶۳
۴۸
Memphis Grizzlies (HOLLOW)
Finished
۲۰:۳۸
Golden State Warriors (OMEN)
۷۰
۶۵
Phoenix Suns (GHOUL)
Finished
۲۰:۴۸
Cleveland Cavaliers (BOOGIE)
۸۱
۶۷
Dallas Mavericks (SAINT JR)
Finished
۲۱:۲۶
Memphis Grizzlies (KNIGHT)
۵۸
۶۵
Los Angeles Lakers (BRAZEN)
Finished
۲۱:۳۶
Golden State Warriors (RUTHLESS)
۵۴
۴۲
Phoenix Suns (FIVESTAR)
Finished
۲۱:۵۸
Boston Celtics (ENCORE)
۵۷
۵۸
Milwaukee Bucks (LAZARUS)
Finished
۲۲:۰۸
Phoenix Suns (FIVESTAR)
۲۴
۱۸
Dallas Mavericks (SAINT JR)
inprogress
۲۲:۳۰
Milwaukee Bucks (LAZARUS)
۲
۰
Los Angeles Lakers (BRAZEN)
inprogress
۲۲:۴۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید